วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคุณภาพซอฟแวร์

คำถามเกี่ยวกับคุณภาพซอฟแวร์

1.   คุณภาพซอฟแวร์ หมายถึง

2.   การจัดการคุณภาพซอฟแวร์ มีอะไรบ้าง

3.   การทดสอบซอฟแวร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย

4.   อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย

5.   บอกขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001

6 .  ระบบวิกฤติ  หมายถึง  และ มีคุณลักษณะอย่างไร

7.   ระบบวิกฤติ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น